De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

Ruimtelijk structuurplan Limburg

Het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg (RSPL) is een beleidsnota die een visie vastlegt op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Limburg. Die ruimtelijke visie op lange termijn beoogt een optimale invulling van onze beschikbare ruimte en heeft aandacht voor wonen, werken, ontspannen, landbouw, natuur, landschap en mobiliteit. Het RSPL legt geen concrete bestemmingen vast op perceelsniveau. Dat gebeurt wel in de ruimtelijke uitvoeringsplannen die worden opgemaakt in uitvoering van het RSPL.

Het RSPL bestaat uit 3 delen:

 • een informatief deel waarin de bestaande ruimtelijke toestand van Limburg wordt geschetst
 • een richtinggevend deel waarin de visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling wordt uitgetekend
 • een bindend deel met beleidsmaatregelen en acties om de visie op het terrein te realiseren.

Op 12 februari 2003 werd het eerste Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg goedgekeurd. In 2012 werd het RSPL geactualiseerd om tegemoet te komen aan een aantal knelpunten, opportuniteiten en nieuwe behoeftes. De actualisatie was ook nodig om het RSPL terug af te stemmen met het in 2004 en 2011 herziene Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV).

De actualisatie van het RSPL werd goedgekeurd op 23 juli 2012. Op 6 september 2012 werd het gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op 20 september 2012 werd de actualisatie van het RSPL van kracht. Tot op heden vormt dit nog steeds het beleidskader voor het ruimtelijk beleid van de provincie.


RSPL (2011)

De gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen actualiseert een aantal behoefteberekeningen voor wonen en bedrijvigheid. Daarnaast wordt ook een oplossing geboden om een aantal actuele knelpunten in de uitvoering van het RSV op vlak van wonen, werken, recreatie, mobiliteit, landbouw, natuur en bos aan te pakken. Deze actualisatie van het RSV heeft uiteraard rechtstreekse gevolgen voor het provinciale ruimtelijke beleid dat een uitvoering is van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg (RSPL).

Om in overeenstemming te blijven met het RSV, was een bijsturing van het RSPL noodzakelijk. Het betreft enkel een beperkte actualisatie van het RSPL, het globale kader blijft geldig. De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg, de krachtlijnen en de ruimtelijke principes voor de gewenste ruimtelijke structuur blijven overeind. Het RSPL blijft ook fungeren als toetskader voor gemeentelijke ruimtelijke processen. De uitvoering van lopende planningsprocessen wordt voortgezet volgens de richtlijnen van het oorspronkelijke RSPL, zodat deze kunnen worden afgerond binnen het bestaande kader. Er zijn enkel aanpassingen en aanvullingen opgenomen voor een aantal knelpunten en opportuniteiten. Enkel de aanpassingen die een functionele meerwaarde betekenen voor de vlotte uitvoering en de duidelijkheid van het ruimtelijke beleid, worden meegenomen. In die zin zal de actualisatie, d.m.v. een addendum, het bestaande RSPL aanvullen.

De "Actualisatie van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg" (gecoördineerde versie) kun je hier nalezen.
Bij het document hoort ook een kaartbundel (gecoördineerde versie).

De actualisatie van het RSPL werd goedgekeurd door Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening, Philippe Muyters op 23 juli 2012.  Op 6 september 2012 werd het gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op donderdag 20 september 2012, 14 dagen na de bekendmaking, trad de actualisatie van het RSPL in werking conform art.2.1.11 VCRO.


RSPL (2003)

Volgens het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999, gewijzigd bij de decreten van 28 september 1999, 22 december 1999, 26 april 2000 en 13 juli 2001, beschrijft het ruimtelijk structuurplan van een provincie:

 • de bestaande ruimtelijke structuur
 • de visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling
 • de ruimtelijke principes (de ordeningsbeginselen)
 • de gewenste ruimtelijke structuur
 • de beleidsmaatregelen om die structuur te realiseren.

Hier vind je de originele versie in pdf. Alle bestanden openen in een nieuw venster.

Kaarten bij RSPL (2003)

Volgende kaarten uit het RSPL (2003) bieden we aan als .jpg-bestanden.

 1. situering
 2. gemeenten en arrondissementen
 3. internationale planningscontext
 4. uitspraken ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
 5. gewestplan
 6. sectoraal kader
 7. bodem
 8. reliëf
 9. grondwaterkwetsbaarheid
 10. waterlopen
 11. biologisch waardevolle gebieden
 12. bossen
 13. bestaande ruimtelijke-natuurlijke structuur
 14. bebouwing omstreeks 1850
 15. bebouwing in 1997
 16. historische evolutie
 17. bestaande nederzettingsstructuur
 18. beschikbaarheid van bedrijventerreinen
 19. bestaande concentraties van bedrijventerreinen
 20. grootschalige kleinhandelsvestigingen
 21. bestaande perifere kleinhandelsconcentraties van provinciaal niveau
 22. landbouwteelten en gebruikspercelen
 23. agrarische bedrijfsgebouwen
 24. typologie van de landbouwactiviteiten
 25. deelgebieden van de bestaande agrarische structuur
 26. overnachtingen in Limburg
 27. verblijfsaccommodatie
 28. jeugdverblijfstoerisme
 29. bestaande toeristische-recreatieve structuur
 30. lijninfrastructuren
 31. interpretatie van de lijninfrastructuren
 32. bestaande verkeers- en vervoersstructuur
 33. traditionele landschappen
 34. relictzones en ankerplaatsen
 35. ruimtelijke landschapskenmerken
 36. archeologisch patrimonium
 37. bestaande landschappelijke structuur
 38. regio’s en deelgebieden
 39. bestaande ruimtelijke structuur regio Midden-Limburg
 40. bestaande ruimtelijke structuur regio West-Limburg
 41. bestaande ruimtelijke structuur regio Kempen
 42. bestaande ruimtelijke structuur regio Maasland
 43. bestaande ruimtelijke structuur regio Haspengouw en Voerstreek
 44. uitrusting kleine kernen
 45. woningbouwgebieden
 46. kwantitatieve selectie van woonkernen
 47. kwantitatieve selectie van hoofddorpen
 48. raming van verkeers- en vervoersstromen
 49. ruimtelijk concept op internationaal niveau
 50. ruimtelijk concept voor heel de provincie
 51. gewenste ruimtelijke structuur
 52. hoofd- en deelruimten
 53. ruimtelijk concept netwerk Midden-Limburg
 54. ruimtelijk concept voor de Kempen
 55. ruimtelijk concept voor het Maasland
 56. ruimtelijk concept voor Haspengouw en Voeren
 57. gewenste natuurlijke structuur
 58. natuurverbindingen en ecologische infrastructuur van bovenlokaal niveau
 59. gewenste nederzettingsstructuur
 60. ontwikkelingsperspectieven voor kleinstedelijke gebieden
 61. selectie van structuurondersteunende gemeenten en hoofddorpen
 62. selectie van woonkernen
 63. gewenste ruimtelijke-economische structuur
 64. ontwikkelingsperspectieven voor bedrijventerreinen
 65. categorisering van perifere kleinhandelsconcentraties van provinciaal niveau
 66. gewenste ruimtelijke-agrarische structuur
 67. aanwijzingen voor het afbakenen van de agrarische structuur
 68. gewenste toeristische-recreatieve structuur
 69. selectie van toeristische-recreatieve knooppunten
 70. gewenste verkeers- en vervoersstructuur
 71. verkeersgenererende elementen en theoretische secundaire verbindingen
 72. selectie van secundaire wegen
 73. openbaar vervoer van bovenprovinciaal niveau (personenvervoer)
 74. openbaar vervoer van provinciaal niveau - niveau B
 75. openbaar vervoer van provinciaal niveau - niveau C
 76. gewenste landschappelijke structuur
 77. landschapsontwikkelingsgebieden
 78. openruimteverbindingen

Contactgegevens dienst

Ruimtelijke Planning, Directie Omgeving
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 83 05

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Welk Limburg wil jij? Neem de toekomst zelf in handen.
Trefdag Klimaatgemeenten - 26 februari 2019 - 9-16 u. - Greenville Houthalen-Helchteren

Nieuws

vrijdag, 23 november 2018
De provincie Limburg startte een nieuw initiatief provincie Limburg, POHL (Provinciaal Overleg Handhaving Limburg). Deze bijeenkomst voor alle handhavers milieu en ruimtelijke ordening moet leiden tot...
woensdag, 12 september 2018
Welk Limburg wil jij? Neem de toekomst zelf in handen
Het debatplatform www.welklimburgwiljij.be bestaat ruim een half jaar. Met de vraag “Welk Limburg wil jij?” nodigen we iedereen uit om mee na te denken over de ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie....
vrijdag, 27 juli 2018
Beelden van het ontwerp
De UHasselt, stad Hasselt, provincie Limburg hebben samen met de Vlaamse Bouwmeester het ontwerp van David Kohn en Bovenbouw gekozen voor de herbestemming van de Begijnhofsite. Het ontwerp moest aan...